سوابق کاری

مدیر عامل شرکت رهسپار کندوان

مشاور امور قراردادهای تعاونی ایثارگران - شاخه طوبی مهر

مشاور فنی و عمرانی اتحادیه تعاونی های مسکن فرهنگیان

مشاور ارشد فنی و عمرانی گروه صنعتی اوکسین

  IPAO ریاست دپارتمان مهندسی عمران شرکت

معاونت پژوهشی موسسه توسعه ساختمان عمران یکم

سردبیر ماهنامه بین المللی  راه و ساختمان

عضویت در هیات مدیره و بازرسان انجمن بتن ایران

رئیس کمیته روابط عمومی انجمن بتن ایران

 Stevie Awards عضو هیات داوران

Green Land UAE مدیر بازرگانی شرکت 

Comments