سوابق علمی


داوری مقالات جشنواره نشریات علمی دانشجویان کشور

مقالات متعدد در زمینه های تخصصی رشته عمران در نشریات داخلی و خارجی

عضو حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران

عضو حقیقی و حقوقی انجمن جوش و آزمایشهای غیر مخرب

داوری مقالات نخستین جشنواره سد و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی
دکترای مهندسی عمران در مدیریت ساخت

سردبیر ماهنامه علمی ،فنی و مهندسی راه و ساختمان

عضویت در کمیته راهبردی انجمن بتن ایران

عضویت در کمیته راهبردی انجمن کنترل کیفیت ساختمان ایران

عضویت در شبکه نخبگان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

برگزاری ورک شاپهای مشترک با جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران

Comments