آغاز

دکتر پژمان شجاعیون ،محقق ،پژوهشگر و مشاور در رشته مهندسی عمران و تکنولوژی ساختمان و سردبیر  ماهنامه بین المللی راه و ساختمان ،این صفحه رسمی و کاری من است که شامل سوابق و زمینه های فعالیت من می شود.

Comments